REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach witryny www.ESCAPECITY.pl

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
 3. Bilet – bilet elektroniczny, który upoważnia Klienta do uczestnictwa w grze tematycznej organizowanej przez Usługodawcę, w wybranym terminie oraz za określoną cenę;
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę zakupu biletów niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki dotyczące rezerwacji terminu gry tematycznej, zakupu biletów na grę tematyczną, warunki korzystania z voucherów oraz z usługi newslettera;
 6. Usługi – rezerwacja terminu gry tematycznej lub rezerwacja terminu i zakup biletów na grę tematyczną, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez Witrynę;
 7. Usługodawca – Gamescape spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS: 0000666086, NIP: 6751584536, REGON: 3366698296, telefon: +48 789 315 401, e-mail: hello@gamescape.pl;
 8. Witryna – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa umieszczona w sieci Internet pod adresem www.gamescape.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania rezerwacji i zamówień;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia umowy zakupu biletów wskazujące na wybrane przez niego bilety określonego rodzaju i ilości.
 10. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zakupu biletów zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy.
 11. Informacje o Usługach znajdujących się w ofercie Usługodawcy umieszczonych na Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Nazwa, logo i inne przedmioty praw autorskich Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

 

 1. Zasady świadczenia Usługi
 2. Klient może dokonać rezerwacji terminu gry tematycznej albo rezerwacji terminu gry tematycznej z jednoczesnym zakupem biletów.
 3. Rezerwacji terminu gry tematycznej oraz rezerwacji terminu gry tematycznej z jednoczesnym zakupem biletów można dokonać on-line za pośrednictwem Witryny www.gamescape.pl.
 4. W celu dokonania rezerwacji terminu gry tematycznej Klient powinien:
 5. dokonać wyboru gry tematycznej oraz terminu i godziny jej realizacji w odpowiedniej zakładce kierującej do „Rezerwacji” umieszczonej na Witrynie;
 6. wypełnić formularz rejestracyjny o niezbędne dane;
 7. dokonać wyboru formy płatności za bilet (spośród płatności: gotówką lub kartą w miejscu świadczenia Usługi, ewentualnie za pomocą Vouchera);
 8. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Usługodawcy;
 9. zaznaczyć ikonę „Rezerwuj”.
 10. Potwierdzeniem poprawnego zakończenia procesu rezerwacji terminu gry tematycznej przez Klienta jest otrzymanie przez niego potwierdzenia złożenia rezerwacji przesłanego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 11. W przypadku skutecznego dokonania rezerwacji terminu gry tematycznej przez Klienta, powinien on dokonać płatności za bilety na grę objętą rezerwacją w miejscu świadczenia Usługi najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem gry.
 12. W sytuacji gdy Klient w terminie wskazanym w pkt 5 powyżej nie dokona płatności za bilety na grę objętą rezerwacją, wówczas Usługodawca nie gwarantuje realizacji przedmiotowej rezerwacji.
 13. Rezerwacji terminu gry tematycznej można dokonać także osobiście w miejscu świadczenia Usługi, pod numerem telefonu wskazanym w Witrynie lub elektronicznie pod adresem hello@gamescape.pl.
 14. W celu dokonania rezerwacji terminu gry tematycznej oraz zakupu biletów na grę tematyczną on-line Klient powinien:
 15. dokonać wyboru gry tematycznej oraz terminu i godziny jej realizacji w odpowiedniej zakładce kierującej do „Rezerwacji” umieszczonej na Witrynie;
 16. wypełnić formularz rejestracyjny o niezbędne dane;
 17. dokonać wyboru formy płatności u operatora płatności;
 18. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Usługodawcy;
 19. zaakceptować Regulamin operatora płatności;
 20. zaznaczyć ikonę „Kupuję i Płacę”;
 21. dokonać płatności za pośrednictwem operatora płatności.
 22. Potwierdzeniem poprawnego zakupienia biletu przez Klienta jest otrzymanie przez niego potwierdzenia rezerwacji wraz z biletem, przesłanych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 23. Bilet stanowi podstawę do jednorazowego udziału w grze tematycznej.
 24. Ceny biletów wskazane na Witrynie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 25. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu lub w postaci faktury VAT jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania paragonu lub faktury VAT oraz podał NIP i inne niezbędne w tym celu dane przesyłając je na adres: hello@gamesacape.pl.

 

 • Warunki techniczne korzystania z Usługi
 1. W celu poprawnego korzystania z Witryny Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer etc.) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików jpg., numer telefonu komórkowego.
 2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Witryny może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

 

 1. Vouchery
 2. Usługodawca oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na bilety umożliwiające udział w grach tematycznych.
 3. Voucher to rodzaj bonu towarowego na okaziciela o wartości nominalnej w nim wskazanej, uprawniający do zapłaty za Usługę świadczoną przez Usługodawcę.
 4. W celu zakupu vouchera Klient powinien:
 5. dokonać wyboru rodzaju vouchera w zakładce „Kup na Prezent” znajdującej się na Witrynie;
 6. wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 7. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Usługodawcy;
 8. zaakceptować Regulamin operatora płatności;
 9. dokonać płatności za pośrednictwem operatora płatności;
 10. przesłać potwierdzenie zaksięgowania płatności na adres hello@gamescape.pl lub poczekać na weryfikację płatności przez Usługodawcę.
 11. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności za voucher przez Usługodawcę, Klient bezpośrednio po transakcji otrzyma od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej voucher (w formie pliku jpg.) wraz z zaproszeniem do udziału w grze tematycznej.
 12. Czas realizacji vouchera wynosi 90 dni od dnia jego zakupu, w przypadku zaś stanu epidemii lub zagrożenia epidemią czas realizacji vouchera wynosi 180 dni.
 13. Voucher uprawnia do zakupu biletu umożliwiającego udział w grze tematycznej przy użyciu vouchera jako sposobu płatności. W tym celu Klient dokonuje rezerwacji terminu gry z jednoczesnym zamiarem zakupu biletu poprzez wpisanie w formularzu rejestracyjnym w przewidzianym do tego miejscu kodu umieszczonego na voucherze. Po dokonaniu przedmiotowej rezerwacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i zakupu biletu w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania rezerwacji.
 14. Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 15. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Klient może posługiwać się voucherem do wykorzystania limitu kwotowego środków pieniężnych w nim wskazanych.
 16. Środki pieniężne odpowiadające wartości Vouchera nie podlegają oprocentowaniu.

 

 1. Newsletter
  1. Klient może korzystać z bezpłatnej usługi świadczonej przez Usługodawcę w postaci newslettera.
  2. Usługa newslettera jest świadczona na żądanie Klienta (po zawarciu umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną) i obejmuje otrzymywanie przez Klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności informacji o jego ofercie, promocjach, rabatach i innych akcjach marketingowych.
  3. Korzystanie z usługi newsletter następuje po udostępnieniu przez Klienta swojego imienia i adresu poczty elektronicznej we wskazanym miejscu w Witrynie lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w celu otrzymywania informacji handlowych oraz poprzez zaakceptowanie Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę i Polityki Prywatności.
  4. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera poprzez przesłanie informacji do Usługodawcy lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w wiadomości elektronicznej otrzymanej od Usługodawcy.
  5. Wszelkie prawa do treści zawartych w newsletterach, w tym treści stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, należą do Usługodawcy i nie mogą być bez jego zgody rozpowszechniane poza użytkiem własnym Klienta.

 

 1. Reklamacje
 2. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia poprawnego działania Witryny w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości zgłaszanych przez Klientów.
 3. Klient jest uprawniony do składania reklamacji związanych z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Witryny uniemożliwiającymi korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia na następujący adres poczty elektronicznej: hello@gamescape.pl. Celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien w miarę możliwości wskazać rodzaj i datę stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 6. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl.
 8. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 9. Stosownie do przepisu art. 38 pkt. 12 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi ani przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zakupu biletów na gry tematyczne z oznaczoną datą, w związku z czym zakupione bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w ww. przepisach.
 10. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zakupu vouchera. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać kod vouchera, imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej oraz numer rachunku bankowego celem zwrotu uiszczonych za voucher środków pieniężnych. Usługodawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu oraz zwróci środki pieniężne na wskazany w nim numer rachunku bankowego do 14 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu vouchera.
 11. Reklamacje dotyczące płatności należności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej wskazany przez tego operatora. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu tPay reklamacje należy zgłaszać na adres: kontakt@tpay.com

 

 • Ochrona Danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych Klientów i zakres ich przetwarzania określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.01.2021 r.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w zakresie dotyczącym Klientów nie będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumentów w każdym czasie.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w zakresie dotyczącym Klientów będących konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumentów z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany sposobu ich interpretacji w zakresie związanym ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę;
  2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa powodujących, że brak zmiany Regulaminu spowoduje brak realizacji tych obowiązków przez Usługodawcę;
  3. zmiany rodzaju Usług lub sposobu ich świadczenia przez Usługodawcę;
  4. zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  5. konieczności usprawnienia działania Witryny i obsługi Klientów;
  6. konieczności poprawy ochrony prywatności Klientów;
  7. konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych do Regulaminu;
  8. w celu usunięcia zapisów Regulaminu, które są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności naruszają prawa Klientów.
 4. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na Witrynie.
 5. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na Witrynie oraz w miejscu świadczenia Usługi ul. Kościuszki 74/U2, 30-114 Kraków.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe.
 9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Usługodawcą a tymi podmiotami na mocy prawa, które byłoby właściwe przy braku wyboru.
 10. Spory związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Witryny rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach witryny www.gamescape.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy znajdujący pod adresem www.gamescape.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS 0000666086, NIP 6751584536; Dane kontaktowe Administratora: e-mail: hello@gamescape.pl ; tel. +48 789 315 401

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zbierane są następujące dane:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie są pobierane dodatkowe informacje takie jak: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone tzw. dane nawigacyjne, w tym o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez nich w  Serwisie.

Wykorzystanie danych

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną jego dane osobowe będą wykorzystywane w niezbędnym zakresie do realizacji rezerwacji, wykonania umowy, technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia oraz do marketingu i świadczenia usługi newslettera.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak są one niezbędne przede wszystkim do:

 1. zawarcia z nim umowy oraz obsługi i realizacji rezerwacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:

– wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,

– obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na świadczone usługi;

 1. realizacji uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– doboru usług dla klientów, optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi rezerwacji (cel analityczny);

– badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi;

– tworzenia statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne – przez okres, przez który Państwa dane są przechowywane na inne cele wskazane w niniejszej polityce prywatności.

We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy/realizacji rezerwacji” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych Użytkownika i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do potrzeb i preferencji).

W przypadkach, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, zakupić bilet, zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się z nami, etc.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać dane Użytkowników innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: operatorom płatności, firmom hostingowym które przechowują dla nas dane na swoich serwerach, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom księgowym.

Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Staramy się, aby przesyłanie danych odbywało się w tym zakresie zgodnym z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).

Mechanizm Cookies, Adres IP

Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one za pośrednictwem Serwisu na komputerze Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera;

– cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); c) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); d) umożliwienia Użytkownikowi podania adresu elektronicznego przeznaczonego do wysyłki informacji handlowych za pośrednictwem narzędzia MailChimp (administrator cookies zewnętrznego: Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA).

Jeśli Użytkownik posiada profil w którymś z serwisów społecznościowych, ale nie chce, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dotyczące go dane i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookies.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W ten sposób nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej jednak w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Mozilla Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Safari

Przeglądarka Opera

Serwis może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednakże za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące odpowiedzialność ponoszą administratorzy tych serwisów. Z tego powodu zachęcamy, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z przyjętą tam polityką prywatności. Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów społecznościowych:

 1. Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
 2. Twitter Inc. (1355 Market Street, San Francisco, California, USA);
 3. Pinterest Inc. (www.pinterest.com, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA);
 4. LinkedIn Corp. (www.linkedin.com, 222 Second Street, San Francisco, USA);
 5. Google Ireland Limited (youtube.com, Gordon House, Barrow Street Dublin 4
  Irlandia).

 

Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownik Serwisu, którego dane są przetwarzane w Serwisie ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, o czym oczywiście poinformujemy. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na e-mail: hello@gamescape.pl

Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021 r.